Kullanıcı Sözleşmesi

   

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden

(EK–1 Gizlilik ve Güvenlik Politikası, EK–2 Tüketici Hakları EK–3 Ücretlendirme ve Teslimat belgelerinden oluşan işbu Egecem A.Ş  Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Egecem A.Ş  ile  www.nailworldshop.com sitesine üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

2. Tanımlar

Egecem A.Ş : Egecem A.Ş  internet satış münasebetiyle Egecem A.Ş

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site’de sunulan hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kişi/kurum’dur.

Site: www.nailworldshop.com  alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Egecem A.Ş  Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"):Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Egecem A.Ş  tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Egecem A.Ş , Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Egecem A.Ş  tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Egecem A.Ş tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

   

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Egecem A.Ş  tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Egecem A.Ş tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Egecem A.Ş  tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve Egecem A.Ş  tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya Egecem A.Ş  tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

   

5. Hak ve Yükümlülükler

   

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve/veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında;

    Egecem A.Ş ’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Egecem A.Ş ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların Egecem A.Ş tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Egecem A.Ş’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

   Egecem A.Ş; Kullanıcılar tarafından Egecem A.Ş’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcılar, Egecem A.Ş’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Egecem A.Ş’in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Egecem A.Ş ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Egecem A.Ş ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Egecem A.Ş, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Egecem A.Ş,Egecem A.Ş çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Egecem A.Ş, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcılar Site'de satışa arz edilen ürünlerin alış ile ilgili işlemlerde Güvenli Ortak Ödeme Sistemi veya Havale Hesabını kullanmak zorundadırlar.

   

5.1.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, sergilenen herhangi bir ürünü satın aldığını onaylaması suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Egecem A.Ş tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, satın aldığı ürünlerin bedellerini, Güvenli Ortak Ödeme Sistemi veya Havale Hesabı’nı kullanarak, Egecem A.Ş tarafından yönetilen Hesaba ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcının sipariş etmiş olduğu ürün, Egecem A.Ş‘e ürünün gönderi bilgilerinin girilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde kargo şirketine teslim edilecektir. Egecem A.Ş tarafından kendisine gönderilen ürünü, kargo firmasından almaması veya kabul etmemesi halinde, ürünü Egecem A.Ş’e iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Egecem A.Ş’e işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, sipariş ettiği ürünü herhangi bir nedenle kargo şirketinden teslim almaması veya kabul etmemesi halinde, Egecem A.Ş tarafından ürünün geri teslim alma işleminin tamamlanmasının ardından, ilgili ürüne ait satış bedeli 3(üç) iş günü içerisinde, Alıcı'nın beyan edeceği hesaba geri iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

5.1.2. Egecem A.Ş’in Hak ve Yükümlülükleri

a)Egecem A.Ş, Site’de satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Egecem A.Ş, satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.Egecem A.Ş, Site'de sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

b) Egecem A.Ş, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcıya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Egecem A.Ş, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Egecem A.Ş, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Kullanıcılar Egecem A.Şr’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Egecem A.Ş tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Egecem A.Ş tarafından yapılabilir. Egecem A.Ş tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

d) Egecem A.Ş, Site üzerinden, Egecem A.Ş’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Egecem A.Ş tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Egecem A.Ş‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) Egecem A.Ş, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

f) Egecem A.Ş, Site'nin işleyişine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Egecem A.Ş tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Egecem A.Ş, bu mesaj ve/veya içeriği giren Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcılar ve Egecem A.Ş hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcıların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Egecem A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

   

6. Hizmetler

Egecem A.Ş tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde ürünlerin satışa arzı Kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla yapılan işlemlerin güvenli ortak ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

   

   

7. Diğer Hükümler

   

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Egecem A.Ş’in telif haklarına tabi çalışmalar) Egecem A.Ş’e aittir. Kullanıcılar, Egecem A.Ş Hizmet’lerini, Egecem A.Ş bilgilerini ve Egecem A.Ş’in  telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Egecem A.Ş Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Egecem A.Ş’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Egecem A.Ş’in, Egecem A.Ş Hizmet'leri, Egecem A.Ş bilgileri, Egecem A.Ş telif haklarına tabi çalışmalar, Egecem A.Ş ticari markaları, Egecem A.Ş ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

Egecem A.Ş, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Egecem A.Ş, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Egecem A.Ş için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Egecem A.Ş’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.


Egecem A.Ş, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Egecem A.Ş’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,


b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,


c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,